Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 02/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 02/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 48 24 ngày 21 17 ngày 22 16 ngày 05 10 ngày 63 9 ngày 43 8 ngày 50 8 ngày 93 8 ngày 99 8 ngày 18 7 ngày 77 7 ngày 39 6 ngày 66 6 ngày 12 5 ngày 16 5 ngày 17 5 ngày 24 5 ngày 32 5 ngày 40 5 ngày 51 5 ngày 53 5 ngày 59 5 ngày 61 5 ngày 64 5 ngày 91 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 37 13 lần 87 13 lần 00 12 lần 03 12 lần 06 12 lần 08 12 lần 12 12 lần 41 12 lần 53 12 lần 55 12 lần 76 12 lần 81 12 lần 94 12 lần 96 12 lần 07 11 lần 09 11 lần 27 11 lần 33 11 lần 45 11 lần 62 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 03/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 03/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 48 25 ngày 21 18 ngày 22 17 ngày 05 11 ngày 63 10 ngày 50 9 ngày 99 9 ngày 18 8 ngày 77 8 ngày 66 7 ngày 17 6 ngày 24 6 ngày 32 6 ngày 40 6 ngày 53 6 ngày 59 6 ngày 61 6 ngày 64 6 ngày 91 6 ngày 13 5 ngày 54 5 ngày 56 5 ngày 74 5 ngày 84 5 ngày 94 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 87 14 lần 03 13 lần 12 13 lần 00 12 lần 06 12 lần 41 12 lần 76 12 lần 81 12 lần 85 12 lần 94 12 lần 96 12 lần 07 11 lần 08 11 lần 09 11 lần 19 11 lần 27 11 lần 33 11 lần 37 11 lần 45 11 lần 53 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 06/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 06/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 21 21 ngày 18 11 ngày 66 10 ngày 17 9 ngày 24 9 ngày 40 9 ngày 53 9 ngày 59 9 ngày 61 9 ngày 64 9 ngày 56 8 ngày 84 8 ngày 11 7 ngày 15 7 ngày 41 7 ngày 69 7 ngày 23 6 ngày 25 6 ngày 35 6 ngày 92 6 ngày 96 6 ngày 09 5 ngày 33 5 ngày 36 5 ngày 38 5 ngày 44 5 ngày 83 5 ngày 89 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 87 16 lần 12 14 lần 79 14 lần 06 12 lần 26 12 lần 55 12 lần 73 12 lần 88 12 lần 94 12 lần 00 11 lần 03 11 lần 07 11 lần 13 11 lần 31 11 lần 37 11 lần 41 11 lần 42 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 08/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 66 12 ngày 17 11 ngày 24 11 ngày 64 11 ngày 56 10 ngày 84 10 ngày 11 9 ngày 15 9 ngày 41 9 ngày 25 8 ngày 35 8 ngày 92 8 ngày 33 7 ngày 38 7 ngày 89 7 ngày 02 6 ngày 07 6 ngày 45 6 ngày 71 6 ngày 86 6 ngày 00 5 ngày 19 5 ngày 47 5 ngày 51 5 ngày 60 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 12 15 lần 87 15 lần 42 14 lần 06 13 lần 73 13 lần 79 13 lần 26 12 lần 31 12 lần 37 12 lần 55 12 lần 85 12 lần 88 12 lần 94 12 lần 00 11 lần 03 11 lần 09 11 lần 20 11 lần 27 11 lần 45 11 lần 58 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 09/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 66 13 ngày 17 12 ngày 24 12 ngày 56 11 ngày 84 11 ngày 15 10 ngày 41 10 ngày 25 9 ngày 92 9 ngày 33 8 ngày 38 8 ngày 02 7 ngày 07 7 ngày 45 7 ngày 71 7 ngày 86 7 ngày 19 6 ngày 51 6 ngày 60 6 ngày 13 5 ngày 29 5 ngày 39 5 ngày 46 5 ngày 62 5 ngày 74 5 ngày 78 5 ngày 91 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 12 14 lần 42 14 lần 85 14 lần 87 14 lần 00 13 lần 06 13 lần 26 13 lần 79 13 lần 09 12 lần 37 12 lần 73 12 lần 81 12 lần 03 11 lần 16 11 lần 27 11 lần 31 11 lần 45 11 lần 55 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 11/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 66 15 ngày 17 14 ngày 56 13 ngày 84 13 ngày 15 12 ngày 41 12 ngày 25 11 ngày 33 10 ngày 38 10 ngày 07 9 ngày 19 8 ngày 51 8 ngày 60 8 ngày 13 7 ngày 46 7 ngày 62 7 ngày 74 7 ngày 49 6 ngày 88 6 ngày 10 5 ngày 48 5 ngày 58 5 ngày 75 5 ngày 90 5 ngày   Lotto ra nhiều trong tháng qua: 12 15 lần 06 14 lần 26 14 lần 79 14 lần 87 14 lần 00 13 lần 73 13 lần 81 13 lần 85 13 lần 03 12 lần 16 12 lần 45 12 lần 55 12 lần 05 11 lần 09 11 lần 27 11 lần 31 11 lần 37 11 lần 42 11 lần 57 11 lần 76 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 12/09/2016

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/09/2016   Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên: Cặp số 15 ra ngày: 29/08/2016 – đến 12/09/2016 vẫn chưa ra là 14 ngày Cặp số 17 ra ngày: 27/08/2016 – đến 12/09/2016 vẫn chưa ra là 16 ngày Cặp số 33 ra ngày: 31/08/2016 – đến 12/09/2016 vẫn chưa ra là...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 13/09/2016

thống kê nhanh: 8 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay: 03 20 lần 12 19 lần 00 17 lần 87 17 lần 09 16 lần 79 16 lần 06 15 lần 42 15 lần 8 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay: 48 3 lần 36 5 lần 66 5 lần 11 6 lần 34 6 lần 97 6 lần 15 7 lần 18 7 lần những bộ số lâu không ra(lô khan): 17 16...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 14/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 17 – 17 ngày 15 – 15 ngày 33 – 13 ngày 60 – 11 ngày 62 – 10 ngày 74 – 10 ngày 49 – 9 ngày 10 – 8 ngày 31 – 7 ngày 32 – 7 ngày 34 – 7 ngày 36 – 7 ngày 44 – 7 ngày 53 – 7 ngày 97 – 7 ngày 18 – 7 ngày 23 –...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 15/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 15/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 17 18 ngày 15 16 ngày 60 12 ngày 74 11 ngày 49 10 ngày 10 9 ngày 31 8 ngày 32 7 ngày 97 8 ngày 18 7 ngày 23 7 ngày 27 7 ngày 28 7 ngày 95 7 ngày 96 6 ngày 21 7 ngày 43 6 ngày 50 6 ngày 70 6 ngày 76 7 ngày 85 6 ngày 89 6 ngày 98 6 ngày Lotto ra nhiều trong...

Xem thêm